Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Základné informácie


Predávajúci:


Obchodná spoločnosť: TOPFEST MANAGEMENT s. r. o. (ďalej len „Spoločnosť“)

Sídlo: M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica

IČO: 54 603 021

DIČ: 2121730644

IČ DPH: SK2121730644

Zápis v obchodnom registri: Okresného súdu Trenčín, vložka číslo 43603/R

Kontakt: +421 908 906 666,


Fakturačné údaje sú zhodné s vyššie uvedenými údajmi


Kupujúcim je podľa týchto VOP fyzická osoba v postavení spotrebiteľa alebo podnikajúca fyzická osoba alebo právnická osoba.


Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.


Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu, osoba, ktorá jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti.


K čomu slúžia obchodné podmienky?

Nákupom na webstránke https://topfestshop .sk/ uzatvárate so Spoločnosťou zmluvu. Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) stanovujú vzájomný obsah tejto zmluvy.Súhlas s obchodnými podmienkami

Vytvorením objednávky (napr. kliknutím na tlačidlo, ktorým objednávku dokončujete) sa pre vás, ako objednávateľa tieto VOP stávajú záväzné. Súčasťou týchto VOP sú najmä Reklamačný poriadok, Podmienky ochrany osobných údajov, Spôsoby dopravy, podmienky jednotlivých ponúkaných služieb a ďalšie dokumenty, na ktoré odkazujeme.


 


2. Ako môžete nakupovať na https://topfestshop .sk/


Nákup prostredníctvom e-shopu


Nakúpiť môžete na adrese https://topfestshop .sk/


 


Objednávka je vytvorená v okamihu kliknutia na tlačidlo určené k dokončeniu objednávky. Do tej doby môžete svoju objednávku v košíku ľubovoľne upravovať, vrátane spôsobu dopravy a platby.


Zmluva je uzatvorená až v okamihu, kedy vám objednávku potvrdíme. Potvrdenie objednávky obdržíte na vami zvolenej e-mailovej adrese, preto vás žiadame o prekontrolovanie správnosti vami zadaných údajov. Prílohou potvrdenia objednávky sú tiež tieto VOP a Reklamačný poriadok.


Následná zmena objednávky je možná len po vzájomnej dohode, poprípade za podmienok stanovených zákonom alebo týmito VOP.


Objednávky cez e-shop www.topfestofficial.sk je možné vytvárať nonstop.


Výnimočným výpadkom e-shopu nie je možné úplne predísť. V prípade výpadku informačného systému alebo zásahu vyššej moci (napr. výpadok elektriny) nezodpovedáme za nedodržanie prevádzkovej doby e-shopu.


 


Nákup na predajni, prostredníctvom e-mailu


Objednávať môžete aj za pomoci pracovníka e-shopu, poprípade prostredníctvom e-mailu, ktoré nájdete v sekcii Kontakt.


V prípade objednania cez e-mail je zmluva uzatvorená v momente doručenia potvrdenia objednávky na Váš e-mail.


Spoločnosť si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, v prípade nákupu ktorýmkoľvek z ponúkaných spôsobov až do okamihu, kedy dôjde z Vašej strany k zaplateniu celej kúpnej ceny.


 


Nákup ošatenia


Pred kúpu ošatenia – tovaru určeného na nosenie na ľudskom tele odporúčame dôkladné zmeranie veľkosti. Akonáhle tovar prevezmete, odporúčame jej bezprostredné vyskúšanie na čistom tele, aby nedošlo k zásahu do zdravotnej nezávadnosti tovaru.


V prípade odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní nám musíte vrátiť tovar čistý, bez známok nosenia a iného poškodenia.  


Pokiaľ bude mať tovar akékoľvek známky opotrebenia a nosenia, môžeme vám kúpnu cenu ponížiť o náhradu škody. Náhrada škody je v tomto prípade čiastka, o ktorú sa hodnota tovaru znížila (obvykle budeme nútení predať tovar ako použitý, a teda za nižšiu cenu). Ďalej môžeme vrátenú kúpnu cenu ponížiť aj napr. o náklady vynaložené na vyčistenie tovaru alebo jeho opravu. Upozorňujeme vás, že v niektorých prípadoch sa môže náhrada škody v súčte vyšplhať až do výšky samotnej kúpnej ceny.


 

3. Možnosti doručenia tovaru


Akonáhle dôjde k uzatvoreniu zmluvy, doručí vám Spoločnosť vybraný tovar zvoleným spôsobom a Vašou povinnosťou je takéto doručenie umožniť a tovar prevziať. Spoločne s tovarom vám Spoločnosť dodá i ďalšie doklady, ktoré sa k veci vzťahujú. Pokiaľ ste zvolili dodanie na adresu či výdajné miesto niektorého z našich prepravných partnerov, odovzdá Spoločnosť tovar dopravcovi, ktorý zaistí jeho doručení vami zvoleným spôsobom v uvedenom čase. Až do okamihu, kedy vám bude tovar doručený a odovzdaný, poprípade do okamihu, kedy odmietnete tovar prevziať, nesie nebezpečenstvo škody na tovare Spoločnosť.


O predpokladanom čase a ďalších informáciách ohľadne vami zvoleného spôsobu doručenia budete informovaný prostredníctvom vašej uvedenej e-mailovej adresy. Predpokladaný čas doručení sa môže zmeniť v závislosti na logistických možnostiach Spoločnosti a/alebo jej dopravcov, o čom budete bezodkladne informovaný. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Spoločnosť nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.


Behom preberania tovaru si skontrolujte, či vám bol naozaj doručený taký počet tovaru, aký ste si objednali. Ďalej by ste mali skontrolovať, či balík nie je už na pohlaď zničený, stlačený alebo inak zdeformovaný. Pokiaľ bude balík poškodený, máte právo neprevziať tovar, poprípade tovar prevziať a do preberacieho protokolu spoločne s prepravcom zaznamenať jeho stav. Takýto protokol následne spoločne s popisom vady zásielky tovaru odošlete e-mailom na našu adresu reklamacie@topfestshop.sk, poprípade tak môžete učiniť poštou na adresu Spoločnosti.


 

Podmienky osobného prevzatia objednávky pri platbe vopred alebo pri nakúpe právnickou osobou


Ak ste za svoj tovar zaplatili popredu prostredníctvom internetu, musíte sa behom jeho odovzdania preukázať PIN kódom. Tento PIN kód vám bude doručený na telefónne číslo, ktoré ste uviedli v objednávke. V takomto prípade má zároveň Spoločnosť alebo prepravca právo požadovať od vás predloženie občianskeho preukazu či cestovného pasu. Pokiaľ sa Spoločnosti nepreukážete, môže dôjsť k tomu, že vám tovar nebude vydaný.


Ak nakupujete ako právnická osoba, bude tovar odovzdaný len:


-          štatutárnemu orgánu právnické osoby, 


-          osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou, alebo


Tovar zakúpený podnikajúcou fyzickou osobou bude odovzdaný len po predložení platného preukazu totožnosti.


Pokiaľ  ste v okamihu kúpy platcom DPH, nevyzdvihujete si tovar osobným odberom na predajni a tovar je fakturovaný s 0 % sadzbou DPH, musí byť v takomto prípade miestom dodania adresa sídla alebo prevádzky uvedenej v obchodnom, živnostenskom alebo obdobnom registri.


V prípade, že odmietnete tovar pri doručovaní prevziať, máte náhradnú lehotu na jeho vyzdvihnutie. Pokiaľ ani v takejto dodatočnej lehote tovar nevyzdvihnete, dochádza automaticky k odstúpeniu od zmluvy.


Pokiaľ vám bude dodané väčšie množstvo, než ste si objednali, máte možnosť tento prebytok odmietnuť. Ak tak neučiníte, je kúpna zmluva uzavretá v súvislosti aj s týmto tovarom a ste povinný doplatiť cenu prebytkového tovaru.


 

4. Reklamácie tovaru

 


Všetky podmienky a postupy v prípade reklamácie tovaru sa riadia Reklamačným poriadkom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť týchto VOP


Pokiaľ zakúpený tovar predáte alebo darujete (prípadne inak k tomuto tovaru prevediete vlastníctvo), musíte nás o tejto skutočnosti informovať Vy i nový vlastník. Pokiaľ tak neučiníte, budeme k vám, ako k pôvodnému kupujúcemu, pristupovať ako k vlastníkovi veci (napr. pri reklamácii budeme jednať s vami a pri prípadnom vrátení peňazí budeme peniaze vracať vám).


Tovar má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti. Za vadu sa považuje aj plnenie spočívajúce v dodaní iného tovaru a tiež vada v dokladoch nevyhnutných pre užívanie tovaru. Vaše právo z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na vás ako kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Vaše právo založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú mohla Spoločnosť spôsobiť porušením svojej povinnosti.


Právo z vadného plnenia vám neprináleží, pokiaľ ste pred prevzatím veci vedeli, že vec má vadu, alebo pokiaľ ste vadu sami spôsobili. Ak má vec vadu, sme z nej zaviazaní, a ak sa jedná o vec predávanú za nižšiu cenu alebo o vec použitú, máte miesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.


Ako kupujúci čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na veci tovar podľa možnosti prehliadnite a presvedčte sa o vlastnostiach a množstve dodaného tovaru. O prípadných zistených vadách a nedostatkoch ste nás povinný bez zbytočného odkladu informovať.


Nebezpečenstvo škody prechádza na vás ako kupujúceho prevzatím veci. Ten istý následok má, ak neprevezmete tovar, hoci sme Vám s nim umožnili nakladať.


Škoda na tovare, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na Vás, nemá vplyv na vašu povinnosť zaplatiť kúpnu cenu. Kúpnu cenu nemusíte zaplatiť len v prípade ak škoda bola spôsobená našim porušením povinnosti. Vaším omeškaním s prevzatím tovaru nám vzniká právo tovar po predchádzajúcom upozornení vhodným spôsobom predať potom, čo sme Vám poskytli dodatočnú primeranú lehotu k prevzatiu. To platí aj vtedy, ak ste v omeškaní s platením, ktorým je odovzdanie tovaru podmienené.


 


Zodpovednosť predávajúceho


Zodpovedáme za to, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä zodpovedáme za to, že v dobe kedy prevezmete tovar:


- má vlastnosti, ktoré sme si dojednali; a ak chýba takéto dojednanie, že tovar má také vlastnosti, ktoré popisujeme my alebo výrobca, alebo ktoré očakávate s ohľadom na povahu tovaru a na základe nami alebo výrobcom vykonanej reklamy;


- sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie uvádzame alebo, ku ktorému je tovar tohto druhu obvykle používaný;


- je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti; a


- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.


 


Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí.


Ste oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je uvedené inak, to sa však netýka:


-          tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná;


-          na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;


-          pri použitom tovare na vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí; alebo


-          ak to vyplýva z povahy tovaru.


-          pri spotrebnom tovare ste oprávnený uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov, ak nie je však na tovare uvedený dátum spotreby, v takom prípade sa lehota skráti len do dátumu vyznačeného na obale tovaru.


 


Uplatnenie práv z vadného plnenia pri darčekoch


Ak je spoločne s tovarom poskytovaný aj darček, je možné uplatniť právo z vady do 24 mesiacov len pri predávanom tovare, ale nie pri darčeku poskytnutom spoločne s tovarom. Pri týchto darčekoch môžete uplatniť práva z vadného plnenia len do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.


Ak nakupujete ako podnikateľ (t. j. nákup na IČO) nie ste oprávnený pri darčeku uplatniť práva z vadného plnenia. Pre kupujúceho podnikateľa môže byť lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia upravená odlišne, ak je to u daného typu tovaru výslovne uvedené, takto uvedená lehota má prednosť.


 


Podstatné porušenie zmluvy


Ak sa vada vyskytne v uvedenej lehote a ak je vadné plnenie podstatným porušením zmluvy, máte právo:


-          na odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady alebo dodaním chýbajúceho tovaru, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti tovaru, môžete požadovať len výmenu tejto súčasti; ak to nie je možné, môžete odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, máte právo na bezplatné odstránenie vady;


-          na odstránenie vady opravou tovaru;


-          na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo


-          odstúpiť od zmluvy.


Ako kupujúci máte povinnosť nám oznámiť, aké právo ste si zvolili, a to pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôžete zmeniť bez nášho súhlasu; to neplatí, ak ste žiadali opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak neodstránime vady v primeranej lehote alebo ak Vám oznámime, že vady neodstránime, môžete požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Ak si nezvolíte svoje právo včas, máte práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy - viď nižšie. Ako spotrebiteľ máte právo na primeranú zľavu aj v prípade, že Vám nemôžeme dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, ako aj v prípade, že nenapravíme tovar v primeranom čase, alebo že by vám zaistenie nápravy pôsobilo značné ťažkosti.


 


Nepodstatné porušenie zmluvy


Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, máte právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pokiaľ neuplatníte právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpite od zmluvy, môžeme Vám dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môžeme odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním nového tovaru. Ak neodstránime vadu veci včas alebo vadu veci odmietneme odstrániť, môžete požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môžete od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôžete meniť bez nášho súhlasu.


 


Porušenie zmluvy všeobecne


Právo na dodanie nového tovaru, alebo výmenu súčasti máte aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôžete tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave (tretia reklamácie rovnakej vady) alebo pre väčší počet vád (aspoň 3 vady súčasne). V takom prípade máte ako spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.


Pri dodaní nového tovaru nám vrátite na vlastné náklady tovar pôvodne dodaný (vrátane všetkého dodaného príslušenstva).


Ak nám neoznámite vadu bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli pri včasnej prehliadke a náležitej starostlivosť zistiť, súd vám právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ste ju mohli pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.


 


Záruka za akosť


Zárukou za akosť sa zaväzujeme, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na obvyklé použitie alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti tovaru na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť tovaru.


Záručná doba plynie od odovzdania tovaru Vám; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, plynie od dodania tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako my, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak ste si objednali uvedenie do prevádzky od nás spolu s tovarom či najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas ste poskytli na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


Právo zo záruky nemáte, ak vadu spôsobila, po prechode nebezpečenstva škody na tovare na Vás,  vonkajšia udalosť.


 


5. Odstúpenie od zmluvy


 


Ak ste spotrebiteľ:


 


Ako spotrebiteľ máte právo vrátiť tovar v lehote 14 dní, pokiaľ ste ho zakúpili distančne, tzn. napríklad cez e-shop https://topfestshop.sk. Tovar musíte v takomto prípade vrátiť nezničený, nepoškodený a bez známok používania. Tovar by ste si mali vyskúšať a prehliadnuť  rovnako, ako keby ste tak robili v bežnej kamennej predajni. Pokiaľ budú na tovare známky opotrebenia alebo iného užívania, môžeme vám ponížiť vrátenú kúpnu cenu o zníženie hodnoty tovaru vplyvom takéhoto užívania.


Odstúpiť od zmluvy nemôžete napr. pri tovare, ktorý bol zhotovený na základe Vašich požiadaviek. Ďalšie prípady, v ktorých nemožno odstúpiť od zmluvy, nájdete nižšie.


V prípade kúpnej zmluvy beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.


V prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.


Pri pravidelnej opakovanej dodávke tovaru beží lehota 14 dní odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.


 


Spôsob odstúpenia od zmluvy


Odporúčanou možnosťou, ako od zmluvy odstúpiť, je prostredníctvom vyplnenia a korešpondenčného odoslania vzorového formulára na našom webe a to na sídlo Spoločnosti.


Od zmluvy môžete odstúpiť i korešpondenčne odoslaním vzorového formuláru na adresu:


TOPFEST MANAGEMENT s. r. o., M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica


 


Vrátenie tovaru


Akonáhle odstúpite od zmluvy, musíte nám tovar vrátiť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od samotného odstúpenia od zmluvy. Tovar vraciate na svoje náklady, ktoré vám nebudú preplatené. Tovar by mal byť nepoškodený, nepoužívaný a čistý, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré ste k nemu obdŕžali. Pokiaľ je to možné, tovar by mal byť vrátený v originálnom obale.


 


Nemožnosť odstúpenia od zmluvy


Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar či hygienické potreby, možno od zmluvy odstúpiť len v prípade, pokiaľ nie je porušené originálne balenie, poprípade iný hygienický obal chrániaci samotný tovar. To sa týka napr. drogistických výrobkov, kozmetiky apod. Od zmluvy nie je možné odstúpiť ani v prípade tovaru vyrobeného Vám na mieru, podľa Vami zadanej špecifikácie.


Odstúpiť od zmluvy tiež nemožno v prípade poskytnutia služieb za odplatu, pokiaľ sme vám ich poskytli v lehote 14 dní od objednania takejto služby. Typicky v prípade, pokiaľ vám poskytujeme napr. montáž spotrebiču s Vaším výslovným súhlasom. Ďalším prípadom, kedy nemôžete odstúpiť od zmluvy je tovar, ktorý sme akokoľvek upravili na základe Vašich osobných požiadaviek.


Nemožno odstúpiť od zmluvy ani v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je darčekový poukaz, ktorý bol Vami vybratý z ochranného obalu (tj. napr. z obálky), pretože v takomto prípade dochádza k zverejneniu tajného kódu, ktorý je týmto znehodnotený a spotrebovaný. V prípade dodania digitálneho obsahu za odplatu. Pri objednávke digitálneho obsahu beriete na vedomie, že od takejto zmluvy vzhľadom k jej povahe nemožno odstúpiť, pretože príslušný digitálny obsah vám bude okamžite poskytnutý k stiahnutiu, a teda k užívaniu. Týmto nie je dotknuté vaše právo odstúpiť od zmluvy pri ostatnom tovare, ktorý ste nakupovali spoločne s digitálnym obsahom, pokiaľ to jeho povaha umožňuje.


V prípade, že vrátite tovar poškodený, poškriabaný, či s inými známkami opotrebenia, resp. ak došlo k zníženiu hodnoty tovaru v dôsledku toho, že ste s týmto tovarom nakladali inak, než je nutné s ním nakladať vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti, môžeme vám vrátenú kúpnu cenu tovaru ponížiť o čiastku, ktorá zodpovedá takémuto opotrebeniu. V takýchto prípadoch dôjde k vyčísleniu škody, o ktorú bude Vaša vrátená kúpna cena ponížená.


 


Forma vrátenia peňazí


Peniaze vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy rovnakým spôsobom, akým prebehla platba. Nemusíme vám však peniaze vrátiť skôr, ako vrátite tovar. Taktiež máte právo na vrátenie peňazí vynaložených na dodanie tovaru pri jeho objednávke, avšak len do výšky rovnajúcej sa najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru, a ak odstupujete od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.


V prípade preplatenia v hotovosti môže od Vás Spoločnosť požadovať predloženie identifikačného preukazu, ako je občiansky preukaz alebo cestovný pas, za účelom predchádzania vzniku škôd a zamedzenia legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Pokiaľ takýto preukaz nepredložíte, môžeme odmietnuť vám peňažné prostriedky vyplatiť v hotovosti.


Pokiaľ ste v súvislosti s nákupom tovaru obdržali od Spoločnosti aj darčeky a využili ste možnosť odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, musíte nám spolu s tovarom vrátiť aj poskytnuté darčeky, vrátane všetkého o čo ste sa obohatili. V prípade, ak nevrátite poskytnuté darčeky bude sa to považovať za bezdôvodné obohatenie. Ak vydanie darčeku nebude možné, máme právo na peňažnú náhradu vo výške obvyklej ceny darčeka. Taktiež v prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sa posudzujú samostatne.


V prípade odstúpenia od zmluvy o poskytovaní služieb ktorých poskytovanie už bolo začaté, musíte nám aj napriek odstúpeniu pomernú časť ceny zaplatiť.


 


Ak ste podnikateľ


 


Pri nákupe ako podnikateľ (teda na IČO) nemáte pri nákupe urobeného dištančne, na rozdiel od spotrebiteľa, zo zákona právo vrátiť tovar v lehote 14 dní. Zákon v tomto ohľade zvýhodňuje iba spotrebiteľa.


Z dôvodu ochrany Vašich práv a predchádzania trestnej činnosti, pokiaľ ste nakupovali ako právnická osoba a prajete si preplatiť vystavený dobropis v hotovosti priamo na sídle Spoločnosti, bude čiastka preplatená iba tým osobám, ktoré môžu konať za príslušnú právnickú osobu v zmysle zákona.


V niektorých prípadoch máme aj my právo od zmluvy odstúpiť. Je tomu tak najmä v prípade chybného nacenenia tovaru, kedy je cena zjavne neprimeraná.  Môžeme tiež odstúpiť v prípade, kedy si objednáte tovar, ktorý je však určený len pre určitý okruh zákazníkov.


 


Odstúpenie Spoločnosti v prípade chyby v cene tovaru


V prípade chybného nacenenia tovaru, má Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade nastane zo strany Spoločnosti stornovanie objednávky, poprípade iné vyrozumenie, z ktorého bude jasné, že Spoločnosť od zmluvy odstupuje.


Pokiaľ ste už zaplatili časť kúpnej ceny tovaru, bude vám táto čiastka vrátená späť rovnakým spôsobom najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po odstúpení od zmluvy.


 


 


Platenie, vrátenie peňazí, fakturačné údaje


 


Na našom e-shope je možné platiť týmito spôsobmi:


-          Hotovosť/kartou - Akceptujeme karty Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro. V hotovosti prijímame iba eurá.


-          Kartou online - Plaťte kartou, ktorá má povolené platby na internete. Prenos je šifrovaný a bezpečný. Pre platbu online musí byť karta vydaná v EÚ. Pri platbe podnikateľskou platobnou kartou Vám bude účtovaný nevratný poplatok, a to však najviac do sumy zodpovedajúcej priamym nákladom, ktoré Spoločnosti v súvislosti s použitím platby touto kartou vznikli. Konkrétna výška poplatku je uvedená po výbere platobnej metódy, ešte pred zaplatením tovaru. Pre platbu bez poplatku použite prosím spotrebiteľskú platobnú kartu alebo inú platobnú metódu.


-          Na dobierku - Tovar zaplatíte prepravcovi pri dodaní, priamo na Vami určenej adrese.  Externí dopravcovia umožňujú úhradu dobierky platobnou kartou aj v hotovosti, avšak variant úhrady platobnou kartou nemôžeme u všetkých externých dopravcov garantovať s ohľadom na vybavenosť kuriérov v danej lokalite či dočasné technické komplikácie.


 


Spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť Kupujúcemu len vybrané spôsoby platby podľa vlastného uváženia. Pokiaľ budete z akéhokoľvek dôvodu následne požadovať vrátenie kúpnej ceny tohto tovaru, môže byť táto cena vrátená len v mene, ktorá je uvedená na faktúre za tento tovar a vo výške uvedenej na faktúre.


Do doby úplného zaplatenia kúpnej ceny je tovar stále vo vlastníctve Spoločnosti (tzv. výhrada vlastníckeho práva).


Údaje na faktúre nemožno bohužiaľ po odoslaní objednávky meniť.


K vráteniu dane osobám z tretích krajín pri vývoze tovaru za splnenia podmienok zákona o DPH dochádza bezhotovostne na účet zákazníka, pokiaľ Spoločnosť nerozhodne o výplate iným spôsobom. Dôvodom preferencie bezhotovostnej platby je nielen legislatíva obmedzujúca platby v hotovosti, ale aj obmedzenie rizika prania špinavých peňazí.


 


Vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy


Pokiaľ odstúpite od zmluvy alebo vám budú peňažné prostriedky vrátené z iného dôvodu, vrátime vám peniaze rovnakým spôsobom, akým sme ich od vás prijali. Pokiaľ však peniaze nemožno vrátiť rovnakým spôsobom, napríklad ste platili v hotovosti na predajni, kuriérovi alebo došlo k exspirácii Vašej platobnej karty, zodpovedáte za správnosť údajov, ktoré nám k vráteniu poskytnete. Za správnosť údajov zodpovedáte aj v prípade, kedy sme vám vyhoveli a peniaze vraciame iným spôsobom.


 


6. Ceny


 


Všetky naše ceny sú konečné, v eurách (Eur) a vrátane DPH. V cene tovaru nie je zahrnutá cena dopravy a prípadnej dobierky, ktorá sa zobrazí až v poslednej fáze objednávky tzv. košíku podľa Vášho výberu. Výsledná cena objednávky v prípade platby v hotovosti je zaokrúhľovaná podľa platnej legislatívy.


Pokiaľ dôjde behom objednávky k zneužitiu údajov (osobných alebo firemných), poprípade platobnej karty, môžeme  takúto objednávku zrušiť.


Všetky nami uvádzané ceny sú konečné. V ojedinelých prípadoch však môže dôjsť ku chybe v cene tovaru alebo služby. Podrobnosti o chybách v nacenení, vrátane informácie o oprávnení Spoločnosti odstúpiť od takejto zmluvy, nájdete v týchto VOP.


Ak dôjde z Vašej strany k použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, môžeme takúto zmluvu na základe ďalej popísaných podmienok vyhlásiť za neplatnú.


Za neplatne uzatvorenú môže byť vyhlásená zmluva, pokiaľ došlo k neoprávnenému použitiu zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami. Takýmto neoprávneným použitím môže byť použitie poukazu na tovar, (i) na ktorý nie je určený, (ii) poukaz bol použitý na nákup, ktorý nedosahuje minimálne stanovené ceny, (iii) Spoločnosť zistí, že zľavový poukaz bol už použitý.


Ak nestanovíme inak, nie je možné kombinovať jednotlivé poukazy.


 


Počítanie zľavy


Pôvodná cena (na webe typicky vyobrazená v rámci informovania o zľave ako preškrtnutá) znamená najnižšiu cenu za posledných 30 dní pred zľavnením, za ktorú predmetný tovar/službu/licenciu Spoločnosť ponúkala na svojom e-shope. Vo výpočte pôvodnej ceny sa nezohľadňujú individuálne cenové zvýhodnenia a cenové zvýhodnenia, ktoré nie sú zahrnuté priamo v aktuálnej predajnej cene daného tovaru (t. j. nie sú poskytované automaticky a plošne). Takto vypočítaná pôvodná cena zostáva v platnosti aj v prípade, kedy je tovar zľavnený postupne niekoľkokrát v kratšom časovom horizonte, maximálne však po dobu 90 dní.


 


7. Bezpečnosť a ochrana informácií


 


Vo veci ochrany a spracovávania Vašich údajov ako kupujúceho zo strany Spoločnosťi sa použijú tieto Podmienkyochrany osobných údajov


 


 


8. Záverečné ustanovenia


 


Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Slovenskej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa v súlade s čl. 6 tohto dohovoru neuplatní.


Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Pokiaľ vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy, platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v slovenskom jazyku.


Uzavretá zmluva je Spoločnosťou archivovaná v internom systému po dobu najmenej piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Zákazníkovi poskytne Spoločnosť prístup k zmluve v odôvodnených prípadoch. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú jasné z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný.


Pokiaľ v niektorých kapitolách uvádzame najskôr krátke zhrnutie pre základnú orientáciu a až následne podrobnejší text, má v prípade nezrovnalostí prednosť podrobnejší text, ktorý vo väčšine prípadov začína nadpisom „viacej informácii“, „bližšie podmienky“ apod.


Podmienky marketingových kampaní sa riadia konkrétnymi podmienkami danej akcie. Prebiehajúce kampane je možné nájsť na úvodnej stránke https://topfestshop.sk. Pokiaľ konkrétne podmienky neexistujú, riadi sa kampaň všeobecnými podmienkami.


Kópiu týchto VOP, vrátane Reklamačného poriadku a daňového dokladu obdržíte zároveň po dokončení Vášho nákupu na e-mail, ktorý ste uviedli v objednávke.


Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane všetkých ich súčastí sú platné a účinné od 01.11.2023, pričom sú k dispozícii v sídle Spoločnosti alebo elektronicky na https://topfestshop.sk.